ArcheoPark Netolice Naleziste Muzeum

Vyhledat

 

Rok 2001

Archeologický výzkum 2001

V roce 2001 pokračoval archeologický výzkum sondáží v prostoru hlavního valu, který je jedním z klíčových míst celého hradiště. Val je narušen novověkým zářezem cesty (dnes vyasfaltované). V 19. století byl upraven v systémem terasovitých stupňů, které zde tvořily půdorysně obloukovitá, kamenem zděná zakončení, v místním pojmenování nazývané „kruhy“. Ve 20. století začal celý systém podléhat postupné destrukci, která ohrožuje val zvýšenou erozí, protože ochranné zídky na některých místech zcela zmizely. Proces se v posledních letech značně urychlil.

   

Účel záchranné akce v roce 2001

 

Těleso hlavního valu bylo vybráno jako jeden z hlavních prvků ve struktuře objektů budoucího archeologického parku. Z hlediska zajištění statiky se ukázalo jako nezbytné zjistit konstrukční prvky valu a navrhnout takové konzervační řešení, které by val dlouhodobě a účelně staticky zajistilo. Druhým, souběžným úkolem zjišťovací sondáže je snaha postihnout sled a charakter vrstev, případně zdí a dalších konstrukčních prvků, a na základě těchto dat navrhnout rekonstrukci atraktivního prvku archeologického parku. Oba úkoly je pak nutno řešit s maximálním ohledem na zachování originálního terénu.

 

Z důvodu omezených finančních zdrojů se sondáže zaměřily pouze na dva erodované stupně. Zde byly vytyčeny dvě sondy, jejichž hlavním smyslem bylo zdokumentovat svislé plochy obnaženého valu tak, aby bylo možné kresby výškově a půdorysně sesadit, a tím získat alespoň dílčí představu o konstrukci valu.

 

Sonda S4-2001

 

Sonda byla založena ve vyšší pozici valu, na vyšším stupni a měla rozměry 450x100 cm. Hloubka sondy byla uměle omezena na úrovni –50 cm od platformy terasového stupně. Hlavním cílem sondování bylo zdokumentovat a ovzorkovat vrstvy v tělese valu. Sonda S4 řešila střední část valu ve smyslu vertikálním v relativní niveletě od cca –230 cm do cca –400 cm a ve smyslu horizontálním střed valu.

 

Sonda S5-2001

 

Sonda byla založena v nižší pozici valu, na nultém stupni, a měla rozměry 200x100 cm. Hloubku sondy jsme uměle omezili na úrovni –50 cm od platformy terasového stupně. Hlavním cílem bylo zdokumentovat a ovzorkovat spodní vrstvy v tělese valu. Sonda S5 řešila spodní část valu ve smylu vertikálním v relativní niveletě od cca –450 cm do cca –630 cm a ve smyslu horizontálním fragment střední až mírně vnější části valu.

 

Výsledky sondáží

 

Konstrukce valu. Sondy S4 a S5 odhalily jen určitý fragment stratigrafické sekvence valu, což bylo dáno jejich omezeným rozsahem. Významnou skutečností je poměrně nečekané zachycení skalního položí zhruba v hloubce –630 cm od koruny valu v sondě S5. V podstatě lze mít za prokázané, že jádro valu bylo tvořeno sypaným materiálem, který obsahoval ve vrstvách nad skalním podložím vedle jílovitého prachu i poměrně velké kameny, jejichž četnost směrem vzhůru klesala. Nad skalním podložím 5009 se nacházela uloženina zvětralého skalního materiálu s mikroskopickými uhlíky. Nad tím ležela cca 50 cm mocná vrstva 5007, obsahující značné množství větších kamenů. Následovalo několik vrstev sypaného materiálu charakteru písčitého zvětralého skalního nadloží (5006, 5005 a 5004). Uloženina 5003 opět obsahovala značné množství středně velkých kamenů, kdežto uloženina 5002 opět jen sypaný písčitý materiál. V sondě S5 nebyly zjištěny žádné náznaky komorové nebo roštové konstrukce, jak bychom podle literatury předpokládali.

 

Sonda S4 odhalila profil fragmentu střední části valu. Na bázi profilu dominovala vrstva 4010, která má téměř shodnou barvu a texturu jako vrstva 5002. Nad uloženinou 4010 se nacházelo pozoruhodné souvrství. Bylo zde zdokumentováno zuhelnatělé prkno 4007, jehož poloha připomíná dřevené prvky z valu Budče-předhradí, poloha Na Kašně, které A. Bartošková (1992) interpretuje jako konstrukční prvky valu. Několik dm nad uhlíkatou vrstvou 4007 se nacházela důležitá uloženina 4004. Ta měla charakter prašného, popelovitého a přepáleného materiálu.

 

Z vrstvy 4004 pochází i několik keramických zlomků, které lze na základě výzdoby a fabrikace zařadit do 10. století. Tím však není val jednoznačně datován, a to ze dvou důvodů. Především není vyloučeno, že vrstva byla někdy v mladší fázi raného středověku navezena z blíže neznámé primární odpadní polohy například uvnitř osídlené plochy akropole, když ještě hlavní val nemusel stát. V každém případě však lze přítomnost keramických zlomků starší fáze hradiště chápat jako první indicii pro datování valu. K definitivnímu řešení této otázky je však třeba nejen ukončit referenční analýzu ze sond S1 a S2 z roku 2000, ale získat další datovací keramický materiál z dalších vrstev valu.

Informace o webu | Mapa stránek ©2006 Město Netolice, Archeos. DESIGN: Nebe s.r.o